Pretraživanje

Projekt Nove Forme

OBAVIJEST O POSTUPKU NABAVE ROBE / PROCUREMENT NOTICE OF SUPPLY

KAMEN PLEHAN Klesarski obrt, Vrbska 5, 35207 Gornja Vrba, Hrvatska poziva zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda u postupku nabave OPREME koja se realizira kroz projekt „Nove forme - Unaprjeđenje tehnološkog procesa", u sklopu bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova / KAMEN PLEHAN Stonecutter, Vrbska 5, 35207 Gornja Vrba, Croatia invites interested economic operators to tender offers in proceeding the procurement of EQUIPMENT which is realized through the project „New forms - Improvement of technological process", as part of a grant for projects funded by the European Structural and Investment Funds.

 

Predmet nabave podijeljen je u dvije (2) grupe po nazivu i broju nabave (prema stavci proračuna) svake grupe opreme. Predmet nabave obuhvaća isporuku, instalaciju, garanciju i uslugu edukacije za GRUPU 1: Strojevi za rezanje kamena te isporuku, instalaciju i garanciju za GRUPU 2: Strojevi za poliranje / Subject of procurement divided into two (2) groups by name and number (according to budget line) of each group of equipment. Subject of procurement includes delivery, installation, warranty and educations for LOT 1: Stone sawing machines, and delivery, installation and warranty for LOT 2: Stone polishing machines.

U nastavku se nalaze sljedeći dokumenti koji čine dokumentaciju za nabavu: / In the below are the following documents that form the tender documents:

 

Obavijest o nabavi (OoN) / Procurement Notice (OoN)

DZN - Dokumentacija za nadmetanje / Tender documentation

Prilog I - Ponudbeni list / Annex I - Bid sheet

Prilog II - Izjava o nepostojanju razloga isključenja / Annex II - Declaration of no reason for exclusion

Prilog III - Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije / Annex III - Declaration of eligibility

Prilog IV - Tehničke specifikacije / Annex IV - Technical specifications

Prilog V - Troškovnik / Bill of Costs

 

Ponude uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 6.1. DZN - Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije 17.02.2017. Za datum zaprimanja smatra se datum na pečatu poštanskog ureda / The tenders, including obligated documents, anexes and following documents if they are included, must be submitted at the adress from section 6.1 of Tender documentation, at the latest 17.02.2017. The date of receipt is the date on the stamp of the post office.

DZN_Tender documentsDZN_Tender documents

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 1843 kb

Datum objave: 25.1.2017.

Projekt Nove forme

Projekt Nove Forme : Projekt Nove forme

Kamen Plehan, klesarski obrt iz Gornje Vrbe, Vrbska 5 provodi projekt pod nazivom „Nove forme – Unaprjeđenje tehnološkog procesa"

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći cilj projekta je investicijskim ulaganjem doprinijeti jačanju konkurentnosti industrije u obradi, rezanju i oblikovanju kamena u RH.

Svrha projekta je ulaganjem u proizvodnu tehnologiju omogućiti diverzifikaciju usluga i proizvoda, te proširenje kapaciteta radi povećanja konkurentnosti tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.000.466,19 kn

Udio financiranja EU iznosi 1.458.957,83 kn

Razdoblje provedbe projekta je od 1.11.2016. do 1.11.2017. godine.

Ulaganje predviđeno ovim projektom odnosi se na nabavu 2 nova stroja za rezanje kamena, 2 nova stroja za poliranje i obradu kamena, vijčanog kompresora te IKT opreme. Navedeni strojevi i oprema omogućiti će automatizaciju proizvodnih procesa, unaprjeđenje 9 postojećih i uvođenje 11 novih procesa u proizvodnju. Ralizacijom projekta povećat će se postojeći proizvodni kapaciteti tvrtke i kvaliteta gotovih proizvoda, te će biti omogućeno uvođenje novih grupa proizvoda.

Znanja i vještine zaposlenika tvrtke bit će unaprijeđeni dodatnim edukacijama predviđenim ovim projektom.

Vidljivost i promidžba projekta predviđene su sudjelovanjem na sajmu, člancima u novinama te emisijama na lokalnoj televiziji.


Više informacija o EU fondovima potražite na:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.mingo.hr/

http://www.hamagbicro.hr/


Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Kamen Plehana.